Algemene Voorwaarden

Opdrachten

Strafrechtadvocaten luidt: NL852432653.B.01. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door de maatschap Wolters Strafrechtadvocaten, hierna "opdrachtnemer", ongeacht of op de opdracht is verleend met het oog op een bepaald persoon. Het staat opdrachtnemer vrij, na overleg met opdrachtgever, de opdracht te laten uitvoeren door een andere advocaat werkzaam bij opdrachtnemer. De advocaten die werkzaam zijn bij Wolters Strafrechtadvocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Prinses Beatrixlaan 5, 2595 AK, Den Haag).

Gegevens en informatie

Een opdracht wordt - met terzijdestelling van de artikelen 7: 404, 7: 409 en 7: 422 lid 1 onder b BW - door opdrachtnemer uitsluitend schriftelijk aanvaard, behoudens indien sprake is van een ambtshalve toevoeging, en door of namens haar uitgevoerd.

Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien opdrachtgever alle door of namens opdrachtnemer gewenste gegevens/informatie heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat opdrachtgever de verlangde gegevens/ informatie niet, ontijdig of onvolledig heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten/ omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid/volledigheid van de door/namens hem verstrekte informatie/gegevens.

Uitvoering

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en mag daarbij anderen (hulppersonen/derden) inschakelen, namens opdrachtgever. De opdracht zal naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar worden uitgevoerd. Opdrachtnemer kan niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd de werkzaamheden te beëindigen.

Auteursrecht

Alle rechten met betrekking tot de producten van opdrachtnemer, zoals adviezen, processtukken en verzamelde knowhow, komen opdrachtnemer toe.

Betaling

Betaling van declaraties van opdrachtnemer dient zonder korting/verrekening te geschieden, binnen de termijn, vermeld op de declaratie. Daarna is opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om betaling van een voorschot te vragen in verband met te verrichten werkzaamheden dan wel ter dekking van de kosten ter zake van door opdrachtnemer in te schakelen hulppersonen/derden. Opdrachtnemer is bevoegd eerst de werkzaamheden aan te vangen nadat dan wel de werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever het door opdrachtnemer verlangde voorschot respectievelijk de declaratie heeft voldaan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade tengevolge van het feit dat opdrachtgever niet tijdig het verlangde voorschot dan wel de declaraties van opdrachtnemer heeft voldaan.

geschil

Beëindiging werkzaamheden

Opdrachtnemer zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van deze opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken, waaronder processtukken en processen-verbaal, desgevraagd per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 7 jaar na archivering te vernietigen. Stukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden zo spoedig mogelijk na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd. Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze laatstgenoemde stukken niet te archiveren.

Reclame

Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of een gedeclareerd bedrag dient, op straffe van verval van alle aanspraken, te geschieden binnen 60 dagen na verzenddatum van stukken/ informatie, waarover opdrachtgever reclameert, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, 14 dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer en de door hem ingeschakelde medewerker/ hulppersoon en/of derde(n) is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van opdrachtnemer komt. Opdrachtnemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe SA. Opdrachtnemer is, in afwijking van art. 6:76, slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen van derden en/of hulppersonen, indien en voorzover de daaruit voortvloeiende schade op de derde en/of hulppersoon kan worden verhaald, hetgeen onverlet laat de bevoegdheid van opdrachtgever deze derde/hulppersoon rechtstreeks aan te spreken.

Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer eventuele aansprakelijkheids-beperkende voorwaarden namens hem te aanvaarden.

Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de door opdrachtnemer in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

Toepasselijk recht en forumkeuze

De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Opdrachtnemer heeft een interne klachtregeling. Voorts is opdrachtnemer aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur consumenten en Advocatuur zakelijk. Indien geschillen niet door de Geschillencommissie Advocatuur consumenten en Advocatuur zakelijk behandeld kunnen worden, worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, of de bevoegde rechter in de woonplaats van de gedaagde opdrachtgever (mits consument), indien deze dit verkiest en deze keuze voordat het geschil aanhangig is gemaakt schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar is gemaakt.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok